Skoči na vsebino

SINFO, MAREC/APRIL 2017: VERIGE HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SAVI

Vrhunsko znanje in skrb za okolje z roko v roki

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o (HESS) je gospodarska družba, ki vodi izgradnjo enega največjih projektov na področju energetike in vodne infrastrukture v Sloveniji in širše v regiji. 

  

Projekt je večnamenski in obsega  izgradnjo petih hidroelektrarn na spodnjem toku reke Save, vse do meje z Republiko Hrvaško ter obširne infrastrukturne posege na podorčju poplavne varnosti. Skupna moč zgrajenih hidroelektrarn znaša 186 MW. 


Družba HESS je ena redkih družb, ki ima znanje in izkušenje, da takšen projekt vodi in koordinira vse od umeščanja objektov v prostor, izgradnje ter kasneje obratovanja in vzdrževanja HE. Ključna naloga družbe na projektu je tudi koordinacija energetskega in infrastrukturnega dela, saj so aktivnosti obeh delov med seboj povezane, zato je usklajenost izvajanja še kako pomembna.

 

 

HE Arto Blanca s stezo za vodne organizme.

Izvajanje projekta izgradnje HE na spodnji Savi

  
Od decembra leta 2002, ko se je projekt začel izvajati, se je vsakih 42 mesecev zgradila nova hidroelektrarna, istočasno z njo pa tudi vsa infrastruktura ob reki Savi, ki zagotavlja boljše pogoje za bivanje lokalnega prebivalstva.


Projekt izgradnje verige petih hidroelektrarn na spodnji Savi je ekonomsko učinkovit in rezultat predvsem slovenskega znanja. Gre za »greenfield« investicijo, kjer je potrebno pred pričetkom izgradnje izpeljati še zelo zahtevne postopke umeščanja v prostor. Družba HESS to s svojim znanjem in izkušnjami uspešno izvaja že vrsto let. Ob tem seveda upošteva vse EU direktive in zahtevno slovensko zakonodajo. 


Izgradnja hidroelektrarn v Evropi je zadnjih 10 letih precej usahnila, ker so vse ekonomsko zanimive reke že izkoriščene, s tem pa se je v dobri meri izgubilo znanje o izgradnji tovrstnih objektov. HESS to znanje ohranja. Izgradnja hidroelektrarn poteka tako, da se projekt razdeli na posamezne segmente, ki jih nato strokovnjaki družbe integrirajo v celoto  na gradbišču. Na tak način je omogočeno neposredno sodelovanje pri izgradnji projektantom, nadzornikom, izdelovalcem opreme, izvajalcem softwarea, gradbenim izvajalcem ter strokovnim inštitucijam, hkrati pa ima investitor neposredno kontrolo nad izvajanjem del. Rezultat je konkurenčna cena hidroelektrarne.


Projekt ima  pozitivni učinek na slovensko energetiko, saj zagotavlja proizvodnjo deleža električne energije iz obnovljivih virov v skladu z navodili Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Hkrati ureja protipoplavno zaščito ter lokalnim skupnostim namenja redni prispevek – koncesijo. Kot takšen je projekt gradnje HE na spodnji Savi tudi pomembna spodbuda lokalnemu gospodarstvu.                                                                                                                                                                                                     

Upoštevanje najvišjih okoljskih standardov je poleg nadomestnih habitatov rezultiralo tudi izgradnjo prehodov vodnih organizmov ob pregradah, ki so sonaravnega videza in glede na rezultate večletnega monitoringa omogočajo prost prehod migracijskim vrstam mimo pregrad. Nadomestni habitati, ki so nastali ob izgradnji pa nudijo zavetje številnim vrstam in s tem povečujejo biodiverziteto na tem področju.

    

Akumulacija HE Krško, v ozadju HE Arto Blanca.

Cilji in pozitivni učinki izgradnje

   
Cilji investicije, ki jh zasledujemo, so bili zastavljeni  predvsem v smislu izgradnje novih kapacitet za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, preprečevanje poplav ter ureditev cestne in komunalne infrastruktire. Posredno pa projekt omogoča tudi  ohranjanje konkurenčnosti in sposobnosti slovenskega gospodarstva na področju izgradnje večjih energetskih in vodnogospodarskih objektov.  

  

Projekt ima številne pozitivne učinke, ki se kažejo kot večja ekonomska rast gospodarstva, čistejša reka zaradi zgrajenih čistilnih naprav ter bogatejša podtalnica. Nova krajevna ureditev omogoča tudi razvoj rekreacije in turizma ob jezerih po vzoru številnih drugih jezer po svetu. 

    

HE Brežice v izgradnji.

Trenutno stanje izgradnje petih hidroelektrarn

   
Izgradnja HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško je zaključena. Vse tri elektrarne so v polnem obratovanju, HE Brežice pa so v zaključni fazi izgradnje, katere tehnični pregled in s tem začetek poskusnega obratovanja, je predviden konec septembra 2017. Zadnja v verigi, HE Mokrice, je v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Pričetek izgradnje je predviden leta 2018.

   

     

Besedilo: Andrej Štricelj

Foto: HESS arhiv