Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SINFO, MAJ/JUNIJ 2016: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

Povsod in za vsakogar. Že 150 let.

Humanitarno okolje se je v zadnjih nekaj letih dramatično spremenilo. Rdeči križ je v svoji 150-letni zgodovini na Slovenskem deloval v različnih razmerah, vojnah, spopadih, spremembah družbenih ureditev, razpadu držav in političnih sistemov, spreminjanju meja, preseljevanju Slovencev in nastajanju novih državnih tvorb in povezavah Slovenije z drugimi narodi.

  

Začetki Rdečega križa na Slovenskem segajo v leto 1866, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom ter vdovam in sirotam padlih vojakov, leta 1879 pa še moško društvo za podporo in postrežbo ranjenih in bolnih vojakov. Društvi sta se združili leta 1902 in delovali kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa. Prostovoljci so zbirali denarne in druge prispevke ter sodelovali na področju zdravstva, prava in računovodstva. Predvsem pa so delovali na humanitarnem področju (brezplačna kuhinja, bolnišnice, zbiranje oblačil ipd.) tako med vojno kot v času miru. Rdeči križ Slovenije je bil ustanovljen 18. junija 1944 na osvobojenem ozemlju v Gradacu v Beli krajini. 8. oktobra 1991 se je prvič v svoji dotedanji 130 letni zgodovini kot enakopravno nacionalno društvo pridružil mednarodnemu gibanju Rdečega križa.

    

  

Svoje naloge je RK na Slovenskem uspešno opravljal med I. in II. svetovno vojno in tudi med zadnjo vojno za Slovenijo, ko je ukrepal skladno z Ženevskimi konvencijami in zelo hitro mobiliziral vse strukture in se povezal z republiškim operativnim vodstvom ter službami Ministrstva za obrambo, Štabom civilne zaščite, Ministrstvom z notranje zadeve in Ministrstvom za zdravstvo.

   

Vsem državnim ustanovam je dostavil potrebno število Ženevskih konvencij z razlago njihove obveznosti do sodelovanja z Rdečim križem, posredovanja vseh potrebnih podatkov in informacij ter preprečevanje zlorabe znaka RK. Podobno opozorilo je poslal tudi  poveljstvu JA Ljubljanskega korpusa. O vojaškem napadu je takoj obvestil tudi Mednarodni odbor RK in Mednarodno federacijo RKRP ter nacionalna društva RK evropskih držav s prošnjo za moralno in materialno podporo Sloveniji in njenemu nacionalnemu društvu RK. Slovenska stran se je takoj v spopadu dosledno držala Ženevskih konvencij, pod okriljem Rdečega križa Slovenije je po sklepu Brionskega sestanka ujete častnike JA izpustila iz ujetništva, v krajih, kjer so potekali boji je RK uspešno poskrbel za oblačila, prehrano, zdravila, prvo pomoč ranjenim, ujetim ter prebeglim vojakom in civilistom, organiziral je popis vseh kategorij prizadetih v vojni: vojnih ujetnikov, ranjencev, mrtvih… vodil je vrnitev 3.157 ujetih nasprotnikovih vojakov v druge republike nekdanje Jugoslavij. Tako ni bilo presenetljivo, da je RKS  že decembra 1991, precej pred uradnim priznanjem, dobil mesto opazovalca na Mednarodni konferenci RKRP.

  

Položaj, pravice in dolžnosti RKS pa je država utrdila v Zakonu o Rdečem križu Slovenije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 26. januarja 1993. Med drugim zakon navaja tudi naloge, ki jih RKS izvaja kot javno pooblastilo in o ugotovljenih dejstvih izdaja listine in potrdila. Gre predvsem za iskanje pogrešanih, krvodajalstvo in pripravljenost na nesreče, organizacijo tečajev in izpitov prve pomoči ter organizacija in usposabljanje ekip  prve pomoči, kar so glavne naloge RKS poleg mnogih novih izzivov, ki se nenehno pojavljajo, ker svet, kjer živimo, za vse ni lep, zato je po vsem svetu povsod in  za vsakogar prisotno gibanje Mednarodnega Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki je s svojimi sedmimi temeljnimi načeli prisotno v skupnosti takrat, ko je to najbolj potrebno in deluje kot sila za pozitivne spremembe. 

 

Promocija zdravega načina življenja in skrb za zdravje sta od začetka pomembni temi delovanja rdečega križa na Slovenskem, zato ni čudno, da je pred šestdesetimi leti RKS zasnoval edino mladinsko zdravilišče in letovišče pri nas, MZL RKS Debeli rtič, ki je danes sodoben center zdravja za otroke, mladostnike, družine in seniorje, kjer lahko hkrati letuje kar 800 otrok. Temelje zdravilišča so pred 60 leti postavili prav donatorji in prostovoljci.

   

Avtor: Irena Nečemer - Zakonita zastopnica in podpredsednica RKS

Foto: arhiv Rdeči križ Slovenije

 

    

Prostovoljci in zaposleni Rdečega križa in Rdečega polmeseca so prisotni povsod in lajšajo stiske najbolj ranljivih v vseh okoliščinah - od velikih nesreč, zahtevnih konfliktnih razmer, v oddaljenih in težko dostopnih območij, kamor ne more dostopati nobena druga organizacija, do konferenc in sestankov na visoki ravni s svetovnimi voditelji, kjer se pojavljamo kot zagovorniki v imenu  ljudi v stiski.

Nekaj mejnikov razvoja Rdečega križa na Slovenskem

 

1863  Avstro-Ogrska se pridruži 16 ustanoviteljem Rdečega križa
1866  Na Kranjskem v Ljubljani, ustanovijo "žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom".
1879  Na Kranjskem v Ljubljani, ustanovijo moški "Domoljubno pomožno društvo deželno".
1900  Aktivnosti: priprava na morebitno vojno in dejavnosti v mirnem času, brezplačne kuhinje, bolnišnice, zbiranje oblačil in obutve, usposabljanje prebivalstva za prvo pomoč v vojni.
1902  Združitev ženskega in moškega društva.
1918  Deželno in žensko podporno društvo RK za Kranjsko prekine zveze z Avstrijskim RK in ustanovi "Slovenski Rdeči križ".
1921  Kraljevska vlada v Beogradu sprejme odločbo o delu Rdečega križa na celotnem ozemlju SHS. V Sloveniji ustanovijo banovinski odbor RK in pododbore (danes območna združenja RK).
1941  Razpad stare Jugoslavije; društva RK so razpuščena. Okupator formira nova društva RK, pod njegovim nadzorom. Italijani ustanovijo RK Ljubljanske pokrajine. Po kapitulaciji Italije pade Slovenski RK pod nemško okupacijo.
1944  18. junija 1944 so na osvobojenem ozemlju v Gradacu v Beli krajini ustanovili Rdeči križ Slovenije.
1991  Rdeči križ Slovenije formalno izstopi iz Rdečega križa Jugoslavije.
1993  Mednarodni odbor Rdečega križa v Ženevi prizna Rdeči križ Slovenije kot samostojno nacionalno društvo. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca na svoji generalni skupščini potrdi Rdeči križ Slovenije kot novega člana.